Facebook
(+46) 0340-849 80, 0725-21 75 51

Välkommen till Höstmöte

2017-11-29 19:00 - 21:00

Folkets Hus, Varberg, onsdagen den 29 november kl 19.00

 

Dagordning enligt stadgarna

1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordf. justera
mötets protokoll, dessa är tillika rösträknare.
5. Behandling av inkomna motioner.
6. Styrelsens ärenden som höstmötet ska besluta om
-Diskussion om ”flytande” platser på uppställningsplatsen,
indelade efter båtstorlekar.
-Rampen vid hamnen bör förses med bom som
regleras via BEAS-systemet. Installationskostnad
ca 28 000 kr + bom. Redovisning av funktionsbeskrivning.
7. Fastställande av budget och avgifter.
8. Övriga frågor
-Information om arrendeavtal med Varbergs Kommun och
Eliassons Båtvarv.
-Medlemsrepresentant/er per båtplats